1
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Alkony Sofőrszolgálat mobil applikáció
1. Általános rendelkezések
(1) Ön az Alkony Sofőrszolgálat mobil alkalmazás letöltésével kötelezőnek elfogadja a jelen
Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit.
Adatkezelő a Jelen Szabályzat tekintetében:
a) Adatkezelő neve: A Sofőrszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság.
b) Székhelye: 1172 Budapest, Nagyszékes utca 67
c) Cégjegyzékszáma: 01-09-898829
e) Elektronikus (e-mail) cím: info@soforszolgalat.com
f) Adószáma: 14324563-1-42
g) Adatvédelmi nyilvántartás száma: 0000000 / nyilvántartásba vétel folyamatban
(2) Az Alkony Sofőrszolgálat mobil alkalmazás (a továbbiakban: Alkalmazás) üzemeltetése során az Ön
által megadott személyes adatokat az A Sofőrszolgálat Kft., mint adatkezelő, a jelen Adatkezelési
Tájékoztató szerint kezeli.
(3) A jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy tájékoztassuk Önt a kezelt személyes adatok köréről,
az adatkezelés módjáról, valamint arról, hogy Önt milyen jogok és jogorvoslati lehetőségek illetik meg
az adatkezelés során.
(4) Az Ön személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeljük,
gondoskodunk azok biztonságáról, megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket,
valamint kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és
más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.
2. Jogszabályi háttér
Az általunk végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályokban rögzített rendelkezések az
irányadóak:
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:43§ (e)
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. tv. („ Infotv.”);
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. („Eker. tv.”);
- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló
2008. évi XLVIII. tv. („Grt. tv.”)
- az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során,
Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998.
évi VI. törvény;
- a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok
kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. Törvény („Katv.”)
3. Az adatkezelés jogalapja
2
Személyes adatait a hatályos adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, az Ön előzetes
tájékoztatáson alapuló önkéntes, kifejezett hozzájárulása alapján kezeljük. Az Alkalmazás funkciói csak
(a mobiltelefonszám, illetve az SMS üzenetben érkezett aktiváló kód megadásával megvalósuló)
aktiválás után válnak elérhetővé az Ön számára. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy a kért személyes
adatot nem szolgáltatja, úgy ezzel azt is tudomásul veszi, elfogadja, hogy nem fér hozzá az
Alkalmazáshoz, annak funkcióihoz.
4. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja
Az Alkalmazás aktiválásához szükséges adatok:
- mobiltelefonszám
- aktiváló kód
Az adatkezelés célja: az Alkalmazás aktiválása
A Fuvar megrendeléséhez szükséges adatok:
- teljes név
- mobiltelefonszám
- az utazásra vonatkozó információk, úgymint indulási és érkezési cím, dohányzási szokás
Az adatkezelés célja: az Alkalmazáson keresztül történő fuvarrendelés lebonyolítása
Hírlevél szolgáltatás:
Az Alkalmazáson belül lehetőséget biztosítunk hírlevére történő feliratkozásra. Kizárólag abban az
esetben küldünk Önnek hírlevelet, ha Ön a jelölőnégyzet bejelölésével kifejezett hozzájárulását adja
ahhoz, hogy hírlevelet küldjön Önnek.
A hírlevél küldő szolgáltatás igénybevételéhez az Ön alábbi adatait kezeljük:
- teljes név
- e-mail cím
Az adatkezelés célja: Önt, mint a hírlevélre feliratkozó felhasználót folyamatos tájékoztassuk az
általunk nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos legfrissebb hírekről és információkról.
Ön a hírlevél-szolgáltatásról korlátozás és indokolás nélkül bármikor, ingyenesen leiratkozhat. Ebben
az esetben az általunk vezetett nyilvántartásból haladéktalanul töröljük az Ön adatait.
A visszavonó nyilatkozatot megteheti:
a hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva
Egyéb, az Alkalmazás használata során kezelt adatok:
- user ID,
- mobilkészülék token-je,
- mobilkészülék operációs rendszerének típusa, verziója,
- a telepített alkalmazás verziója,
- a használt IP-cím,
- hozzáférés időpontja, lokációs adatok, keresési adatok,
- hibajelentéshez kapcsolódó adatok,
- utolsó bejelentkezés időpontja, aktiválás időpontja, belépések száma,
- fogadhat-e push notificationt
- Közösségi bővítmények (Facebook, Twitter, Linked-in) használata
Az adatkezelés célja: az Alkalmazás működése, funkcióinak biztosítása, személyre szabott
szolgáltatás nyújtása, a szolgáltatás hatékonyságát növelése, anonim statisztikai adatképzés, az
Alkalmazás látogatásainak, használatának elemzése a szolgáltatás javítása érdekében.
Közösségi bővítmények (Facebook, Twitter, Linked-in) használata
3
Az Alkalmazásban a bővítmények alaphelyzetben le vannak tiltva. A bővítmények csak akkor
kerülnek engedélyezésre, ha Ön az erre szolgáló gombra kattint. A bővítmény engedélyezésével
Ön kapcsolatot hoz létre a közösségi oldallal és hozzájárul az adatainak a
Facebook/Twitter/Linked-in részére történő továbbításához.
Amennyiben Ön be van jelentkezve a Facebookra/Twitterre/Linked-inre, előfordulhat, hogy az
adott közösségi hálózat a látogatását az Ön közösségi fiókjához társítja.
Amennyiben a megfelelő gombra kattint, a vonatkozó információkat közvetlenül az adott
közösségi hálózatnak továbbítja, és azokat ott tárolja.
Az adatgyűjtés körére és céljára, adatainak a Facebook/Twitter/Linked-in általi további
feldolgozására és felhasználására, személyes adatainak védelmére irányuló jogaira és beállításaira
vonatkozó információk a Facebook//Twitter/Linked-in adatvédelmi nyilatkozatában találhatóak.
Naplóállományok (logfile-ok)
Az Alkalmazás igénybevétele érdekében a rendszer automatikusan naplózza az alábbi adatokat:
- az Ön mobilkészülékének dinamikus IP-címe
- az Ön mobilkészülékének beállításaitól függően az Ön által használt böngésző és az operációs
rendszer típusa
- az Ön Alkalmazással kapcsolatos aktivitása
Az Alkalmazás független használati és egyéb webanalitikai adatainak kinyerése érdekében a
igénybe vesszük a Google Anatitycs szoftvert, ezért ezen adatok vonatkozásában a Google Inc.,
mint adatfeldolgozó jár el. A Google Inc. Adatvédelmi irányelve a http://www.google.com/intl/hu
ALL/privacypolicy.html oldalon érhető el.
Az Alkalmazás használatával igénybe vételével Ön hozzájárulását adja az adatainak Google Inc.
általi feldolgozásához.
Ezen adatok felhasználása egyrészről technikai célokat úgymint a szerverek biztonságos
működésének elemzése, utólagos ellenőrzése- szolgál, másrészről ezen adatokat
alkalmazáshasználati statisztikák készítéséhez, a felhasználói igények elemzéséhez használjuk fel
a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében.
A fenti adatok az Ön azonosítására nem alkalmasak és azokat egyéb személyes adatokkal nem
kapcsoljuk össze.
Az Önnel kapcsolatos személyes adatokat bármely, a fentiekben meghatározottaktól eltérő célból - így
különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, vagy piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél
előzetes meghatározása mellett és az Önhozzájárulása alapján kezelhetünk.
Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az Ön azonosító adataival és a hozzájárulása nélkül nem
adhatók át harmadik személy számára.
Ezen adatokat kötelesek vagyunk törölni, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy Ön így rendelkezik.
Biztosítjuk az Ön számára, hogy a szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor
megismerhesse, hogy mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezelünk, ideértve az Önnel
közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.
5. Az adatkezelés időtartama
Az Ön hozzájárulása alapján kezelt adatokat a hozzájárulás módosításáig, illetőleg visszavonásáig
kezeljük. Az applikáció törlése a hozzájárulás visszavonásának minősül. Amennyiben Ön az
adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja, haladéktalanul töröljük az Önhöz kapcsolódó
valamennyi személyes adatot.
4
6. Az adatfeldolgozók adatai, elérhetőségei
(1) Szerverszolgáltatás:
(2) Használati tevékenységi adatok elemzése: Google Inc.
Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy a fentiekben felsoroltakon kívül további adatfeldolgozókat
vegyünk igénybe azzal, hogy a további adatfeldolgozók nevét és címét a legkésőbb az adatfeldolgozás
megkezdésekor az Ön számára hozzáférhető módon közzétesszük.
7. Adattovábbítás, az adatok megismerésére jogosult adatkezelők
A fuvar megrendelésével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a fuvar megrendelése során megadott adatokat,
azaz az Ön nevét, mobiltelefonszámát, valamint az utazással kapcsolatos egyéb információkat
továbbítsuk azoknak a személyszállítási szolgáltatást nyújtó szolgáltatóknak (a továbbiakban:
sofőrszolgálat), akik az Alkalmazás Sofőrszolgálat Adatbázisában szerepelnek. A sofőrszolgálatok a
továbbított adatok alapján ajánlatot tesznek a fuvar teljesítésére, amely ajánlatok közül Őn ki tudja
választani az Önnek legmegfelelőbbet.
Az általunk kezelt személyes adatok továbbításáról adattovábbítási nyilvántartást vezetünk, amely
tartalmazza az általunk kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás
jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását. Az adattovábbítási
nyilvántartásban szereplő személyes adatokat öt évig köteles vagyunk őrizni, utána az adatokat
megsemmisítjük.
Az Ön hozzájárulásával továbbított adatok vonatkozásában sofőrszolgálatok (adatátvevő) is
adatkezelőnek minősülnek, és a személyszállítási szolgáltatással kapcsolatos adatkezelésre, annak
tartalmára, céljára, jogalapjára, időtartamára és az Önt megillető jogokra a sorfőrszolgálatok
adatkezelési szabályai az irányadók.
A személyes adatok megismerésére jogosultak:
Az A Sofőrszolgálat Kft. azon saját alkalmazottai, megbízottai és egyéb közreműködői, akiknek
munkakötelezettségeik teljesítéséhez vagy az általuk elvégzendő feladat ellátásához a kezelt adatok
megismerésére szükségük van. Kötelesek vagyunk biztosítani, hogy az általunk kezelt adatok
megismerésére jogosultak mindenkor betartsák a jelen adatkezelési tájékoztatóban, valamint az
irányadó jogszabályokban foglalt előírásokat.
8. Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban
(1) Bármikor kérelmezheti, hogy
a) adjunk tájékoztatást személyes adatai kezeléséről,
b) helyesbítsük a személyes adatait, valamint
c) töröljük vagy zároljuk a személyes adatait (a kötelező adatkezelés kivételével).
(2) Az erre irányuló kérelme benyújtásától 25 napon belül írásban tájékoztatjuk az általunk kezelt,
illetve az általunk megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel
összefüggő tevékenységéről, továbbá – a személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás
jogalapjáról és címzettjéről.
5
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási
kérelmet még nem nyújtott be. Egyéb esetben költségtérítést állapítunk meg, azzal, hogy a már
megfizetett költségtérítést visszatérítjük, ha az adatokat jogellenesen kezeltük, vagy a tájékoztatás
kérése helyesbítéshez vezetett.
(3) Töröljük a személyes adatot, ha
a) kezelése jogellenes;
b) Ön kéri (a kötelező adatkezelés kivételével);
c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény
nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje
lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
(4) Törlés helyett az zároljuk a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló
információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes
adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését
kizárta.
(5) Megjelöljük az általunk kezelt személyes adatot, ha Ön vitatja annak helyességét vagy pontosságát,
de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
(6) A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesítjük,
akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk. Az értesítés mellőzhető, ha ez az
adatkezelés céljára való tekintettel az Ön jogos érdekét nem sérti.
(7) Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti relmét elutasítjuk, erről a relem
kézhezvételét követő 25 napon belül írásban tájékoztatjuk, megjelölve az elutasítás ténybeli és jogi
indokait, és egyidejűleg tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás
lehetőségéről.
(8) Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag jogi kötelezettségünk teljesítéséhez vagy
a mi vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés
esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása zvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás
vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
Az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb
időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, és annak eredményéről a írásban tájékoztatjuk
Önt.
Amennyiben a tiltakozás indokolt, kötelesek vagyunk megszüntetni az adatkezelést - beleértve a
további adatfelvételt és adattovábbítást is - és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az
annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett
személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése
érdekében.
6
Amennyiben a döntésünkkel nem ért egyet, illetve, ha a 15 napos határidőt elmulasztjuk, a döntés
ellen - annak közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz
fordulhat.
(9) Az Ön jelen 9. pontban meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső
biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a
büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy
pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a
foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi
kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a
felügyeletet is -, továbbá az Érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.
(10) Felhívjuk a figyelmét, hogy megadott személyes adatai esetleges változásáról a leadott
megrendelések teljesítése és a fenti adatkezelési alapelvek biztosítása érdekében az üzemeltetőt
haladéktalanul tájékoztassa.
9. Jogorvoslati lehetőségek
Jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat:
a.) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Telefon: 06 -1- 391-1400
Telefax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
b.) az Ön lakóhelye, ill. tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszéknél.